28.12.2016 / Medien / /

Gimnasiasts en casa federala

La tschunavla classa dalla scola media da Muster sin viseta a Bern. Cusseglier naziunal Martin Candinas ha menau dacuort la tschunavla classa dil gimnasi dalla claustra da Muster tras la casa federale. Igl in scunter ei vegnius terminaus cun ina dicussiun al podi cun representants din cantun Grischun a Berna. Leger vinavon:qu23122016