06.10.2015 / Medien / /

Cumpetenza fundadaCumpetenza fundadaCumpetenza fundada

Martin Candinas perschuada buca mo tras sia cumpetenza sin biars secturs. Cun siu far e demanar simpatic ed autentic eis el era in ambassadur optimal per nies cantun Grischun. Sia prestaziun duront l’actuala perioda d’uffeci a Berna ei excellenta. Cun siu engaschi per nossa regiun turistica ed ils plazs da lavur colligiai survarga el beinenqual politicher pli vegl. Nus duvrein tala glieud el cussegl naziunal per vegnir dominè agl avegnir. Cun siu engaschi e stil ademplescha el per mei la pli impurtonta cundiziun ch’in politicher sto haver: Credibilitad. Martin Candinas sa representar nies cantun, nossa regiun e populaziun a moda frestga e dinamica sin plaun naziunal. Perquei mettel jeu Martin Candinas duas gadas silla gliesta.
Rolf Bless, JeninsMartin Candinas perschuada buca mo tras sia cumpetenza sin biars secturs. Cun siu far e demanar simpatic ed autentic eis el era in ambassadur optimal per nies cantun Grischun. Sia prestaziun duront l’actuala perioda d’uffeci a Berna ei excellenta. Cun siu engaschi per nossa regiun turistica ed ils plazs da lavur colligiai survarga el beinenqual politicher pli vegl. Nus duvrein tala glieud el cussegl naziunal per vegnir dominè agl avegnir. Cun siu engaschi e stil ademplescha el per mei la pli impurtonta cundiziun ch’in politicher sto haver: Credibilitad. Martin Candinas sa representar nies cantun, nossa regiun e populaziun a moda frestga e dinamica sin plaun naziunal. Perquei mettel jeu Martin Candinas duas gadas silla gliesta.
Rolf Bless, JeninsMartin Candinas perschuada buca mo tras sia cumpetenza sin biars secturs. Cun siu far e demanar simpatic ed autentic eis el era in ambassadur optimal per nies cantun Grischun. Sia prestaziun duront l’actuala perioda d’uffeci a Berna ei excellenta. Cun siu engaschi per nossa regiun turistica ed ils plazs da lavur colligiai survarga el beinenqual politicher pli vegl. Nus duvrein tala glieud el cussegl naziunal per vegnir dominè agl avegnir. Cun siu engaschi e stil ademplescha el per mei la pli impurtonta cundiziun ch’in politicher sto haver: Credibilitad. Martin Candinas sa representar nies cantun, nossa regiun e populaziun a moda frestga e dinamica sin plaun naziunal. Perquei mettel jeu Martin Candinas duas gadas silla gliesta.
Rolf Bless, Jenins